Macro fractal::spawn_tokio

source ·
macro_rules! spawn_tokio {
    ($future:expr) => { ... };
}
Expand description

Spawn a future on the tokio runtime